برجسته

کیفیت است به طوری که...

در گذشته واشر برای روزهای بحرانی من در زمان یکی دیگر از روزانه است. بسته 20 قطعه است.با ضخامت 2 میلیمتر. لایه نرم و دلپذیر به لمس است. با استفاده از کل جعبه می توانید می گویند که آنها مناسب تر هستند به طور منظم به دختران و مانند آنها شروع به حلقه. آنها را نگه دارید کتانی بودند بنابراین به طور معمول چسب پس از آن من به توالت بروید و آنها را حفظ کند آمده سادهای نیست. علاوه بر این لایه فوقانی پوست ...